קרית יהודית 511 ת.ד. 1148 , באר שבע         |         טלפון   086275666          |          פקס   086237594